Home Contacts
Armenian Version English Version


ըստ դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արարատ և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի սնանկության գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

 

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Ավան և Նոր-Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Կենտրոն և Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Շենգավիթ վարչական շրջանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արարատ և Վայոց Ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Արմավիրի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Գեղարքունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

2015 թվականի քաղաքացիական գործերով ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ` ըստ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորների

^ to_top