Home Contacts
Armenian Version English Version


Թափուր աշխատատեղեր

Կայանալու է բաց մրցույթ դատական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

08.04.2008


1. Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորին կցվող գործավարի (դատական ծառայության կրտսեր պաշտոնների խմբի 1-ին ենթախումբ` կոդ՝ ԴԴ-4.1-306.2)։
Դատավորի գործավարը՝ ապահովում է գործավարության իրականացումը կապված դատավորի վարույթում գտնվող դատական գործերի հետ, կազմում է դատական ծանուցագրերի և այլ փաստաթղթերի նախագծերը. կազմում է դատավորի դատական նիստերի և այլ միջոցառումների ժամանակացույցը. դատավորի կողմից քննված և քննվող գործերի շրջանակում իրականացնում է դատարանի աշխատակազմի կողմից վարվող անհրաժեշտ տեղեկությունների գրանցումները, վիճակագրական հաշվառումները, և պատասխանատվություն է կրում այդ տեղեկությունների ճշտության և ամբողջականության համար. դատավորի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է անհրաժեշտ նյութեր և տեղեկատվություն, օժանդակում է դատավորի օգնականի աշխատանքներին և կատարում է դատավորի այլ հանձնարարություններ, իրականացնում է իրավական ակտերով նախատեսված իր լիազորություններից բխող այլ գործառույթներ։
նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար պահանջվում է`
• միջնակարգ կրթություն,
• իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, ինչպես նաև տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակ¬ներում կողմնորոշվելու ունակություն.
• համակարգչով աշխատելու ունակություն
• գրական հայերենի պատշաճ իմացություն։

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթին կարող են դիմել միայն ՀՀ քաղաքացիները։
Դիմողը Դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի Անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5) պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը`
* գրավոր դիմում՝ մրցութային հանձնաժողովի անունով՝ նշելով այն պաշտոնը, որին հավակնում է.
* տվյալ պաշտոնն զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները՝ բնօրինակների հետ միասին.
* արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասային կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին.
* տեղեկանք դատական ծառայության պաշտոնում նշանակվելու դեպքում ծառայողական պարտականությունների կատարմանը և լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտող հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված հիվանդություններով չտառապելու մասին (ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 8-ի թիվ 1535-Ն որոշմամբ).
* երկու լուսանկար` 3X4 սմ չափի.
* անձնագրի պատճենը։
Դիմողը մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ։
Դիմողը մրցույթին ներկայանում են անձնագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով։
Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 9։30-ից մինչև 17։30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից։
Նշված թափուր պաշտոնի համար դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 02.04.2008թ.
Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաև պաշտոնի անձնագրին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Դեպարտամենտի Անձնակազմի կառավարման վարչություն (ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 5, հեռ. 511-779, 511-780)։ 

Նշված թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթը կկայանա 08.04.2008թ-ին ժամը 11։00-ին, Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքում (ք. Գյումրի, Անկախության հրապարակ 7, հեռ. 0312-3-77-29)։